Tsumagari, Nobutoshi (Yakushima Michinoeki Kanko)

Tsumagari, Nobutoshi (Yakushima Michinoeki Kanko)