Takada, Kenta (Mori no Tabibito)

Takada, Kenta (Mori no Tabibito)