Nakajima, Shohei (One Drop)

Job Title

Nakajima, Shohei (One Drop)