Higashi, Mizuha (Sangaku Taro)

Higashi, Mizuha (Sangaku Taro)